⚫️⚫️⚫️ خون فرانسوی ها رنگین تر از سیاه پوستان نیجریه ای بود؟!


رهبر شیعه ای که این روزها سرنوشتش نا مشخص است و تعدادی از یارانش به شهادت رسیدند خودش را به اسارت بردند اما در شبکه های اجتماعی موج ایجاد نکرد و کسی به دولت نیجریه اعتراض نکرد چون مثل فرانسوی ها سفید پوست و زیبا نبودند تا قلب جهانیان را به درد بیاورند آنوقت همه از آزادی و برابری می گویند و  نژاد پرستی را بد می دانند یعنی مردی که در آفریقا  به شیعه شدن ده میلیون نفر کمک کرده است و عقبه استرتژیک ایران را به غرب آفریقا کشانده است به اندازه چند نفر که در یک مراسم فرانسوی کشته شدند مهم نبود آیا خون حدود 800نفر شیعه به سرخی خون چند نفر فرانسوی نبود .


 زبان رسمی کشور آنها انگلیسی است علاقمندان به زبان انگلیسی برای هم دردی با این شیعیان چه کردند؟

دولت تدبیر و امید چرا دیر واکنش نشان داد ،آیا باید کشته شدها در نیجریه فرانسوی یا پاسپورت غربی داشته بودند تا بعد از 2ساعت پس از فاجعه عکس العمل نشان میدادیم ؟

دولت تدبیر و امید  تا کی بایددر فریاد رسی به مظلوم  وآن هم شیعیان مظلوم نیجریه منفعل باشد ....